Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71234
Title: Nhận thức về an ninh phi truyền thống theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng và những vấn đề đặt ra đối với pháp luật hình sự Việt Nam
Authors: Trịnh Tiến Việt
Keywords: An ninh
Phi truyền thống
Hình sự
An ninh phi truyền thống
Abstract: Bài viết nhận định quản trị vấn đề an ninh phi truyền thống (ANPTT) đòi hỏi phải có nhiều biện pháp từ các lĩnh vực khác nhau, như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao và pháp luật, đặc biệt là pháp luật hình sự (PLHS).
Issue Date: 2022-03-06
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.