Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71291
Title: Hoạt động của Hội đồng nhân dân cần phải nâng ngang tầm với các quy định của pháp luật
Authors: Nông Quang Minh
Keywords: Kỷ yếu Hội thảo
Chính trị
Chính quyền địa phương
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Hội đồng nhân dân
342.09 K600y
Abstract: Tác giả tìm hiểu, so sánh và đánh giá cách vận hành của bộ máy HĐND Trung Quốc với Việt Nam: quyền lực ra làm sao, điều hành cuộc họp và quyền giám sát, quyền lực cụ thể như thế nào và chỉ ra hoạt động của HĐND cần phải nâng ngang tầm với các quy định của pháp luật, đề nghị đối với việc sửa đổi Luật.
Publisher: Xưởng in Mỹ thuật Hà Nội
Issue Date: 2002-06-18
Type: Tham luận
Extent: Tr 149-154; PDF/A
Method: Kỷ yếu hội thảo "Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương": Tại Đà Nẵng từ 17 đến 18 tháng 6 năm 2002; Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.