Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71299
Title: Một số ý kiến về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân trong lĩnh vực thi hành pháp luật
Authors: Lê Xuân Thân
Keywords: Kỷ yếu Hội thảo
Chính trị
Chính quyền địa phương
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Hội đồng nhân dân
342.09 K600y
Abstract: Bài viết nói lên trước yêu cầu của việc đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, việc trao đổi ý kiến về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân trong lĩnh vực thi hành pháp luật là rất cần thiết, nhằm ngày càng hoàn thiện chế định "nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân", tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho tổ chức và hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.
Publisher: Xưởng in Mỹ thuật Hà Nội
Issue Date: 2002-06-18
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: Tr 211-216; PDF/A
Method: Kỷ yếu hội thảo "Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương": Tại Đà Nẵng từ 17 đến 18 tháng 6 năm 2002; Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.