Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71333
Title: Bất cập về hòa giải cơ sở và thời hiệu giải quyết tranh chấp lao động
Authors: Lê Ngô Trung
Keywords: Hòa giải
Hòa giải cơ sở
Lao động
Biên bản hòa giải thành
Abstract: Bài viết phân tích giá trị pháp lý của “biên bản hòa giải thành”; thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động. Từ đó, đề xuất một số kiến nghị trong thời gian tới.
Issue Date: 2019-09-05
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.