Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71337
Title: Bồi thường chi phí đào tạo khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động năm 2012
Authors: Nguyễn Thị Hải Châu
Keywords: Lao động
Đào tạo
Chi phí đào tạo
Hợp đồng lao động
Bộ luật Lao động
Abstract: Bài viết phân tích hợp đồng lao động và chi phí đào tạo trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật. Từ đó, nêu ra quan điểm về trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo.
Issue Date: 2020-04-17
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.