Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71345
Title: Căn cứ xác định vụ án hình sự thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự
Authors: Hoàng Đình Duyên
Keywords: Hình sự
Xét xử
Tòa án Quân sự
Abstract: Bài viết phân tích, so sánh giữa thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự trước đây được quy định tại Pháp lệnh tổ chức TAQS năm 2002 và được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BCA ngày 18/04/2005; và các quy định hiện nay. Từ đó, đề xuất giải pháp trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-03-29
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.