Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71351
Title: Những kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân thời gian qua, nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
Authors: Thào Xuân Sùng
Keywords: Thảo luận
Hội nghị toàn quốc
Chính trị
Hội đồng nhân dân
Ủy ban nhân dân
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
328.365 K600y
Abstract: Tác giả phát biểu hai vấn đều: Một là, qua hoạt động của HDND trong năm vừa qua, chúng ta rút ra những kinh nghiệm gì. Từ vấn đề đó, đề xuất việc xây dựng tổ chức của HĐND cũng như UBND cần phải sửa đổi bổ sung vấn đề gì?
Publisher: Công ty In Thống nhất
Issue Date: 2003-03
Type: Tham luận
Extent: Tr 90-95; PDF/A
Method: Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân: Hà Nội ngày 19-21/3/2003; Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.