Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71361
Title: Một số vấn đề về chủ nghĩa li khai dân tộc trong thế giới đương đại
Authors: Lê Duy Thắng
Keywords: Chủ nghĩa
Li khai dân tộc
Thế giới đương đại
Abstract: Bài viết trình bày chủ nghĩa li khai dân tộc đã và đang trở thành một trong những nguyên nhân chủ yếu gây nên các cuộc xung đột khu vực hiện nay, Làn sóng này có xu hướng ngày càng mạnh mẽ hơn và tiếp tục đổ bộ vào nhiều nước ở các khu vực A, Phi, Mỹ Latinh.
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 04 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 04 năm 2010
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.