Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71364
Title: Sự tranh chấp lãnh thổ giữa các quốc gia trên bán đảo Ban căng trong những năm cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX
Authors: Đào Tuấn Thành
Keywords: Sự tranh chấp
Lãnh thổ
Bán đảo Ban căng
Cuối thế kỷ XIX
Abstract: Bài viết trình bày trong quá trình xây dựng đất nước, tham vọng về mở rộng lãnh thổ theo tiêu chí dân tộc, lịch sử của các nhà lãnh đạo Ban căng đã phức tạp hóa mối quan hệ giữa các quốc gia láng giềng. Sự tranh chấp lãnh thổ giữa các quốc gia trên bán đảo Ban căng trong những năm cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX. Bán đảo Bancang thực sự là thùng thuốc súng đe dọa sự bình yên của ngôi nhà hòa bình thế giới
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 11 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 04 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 04 năm 2010
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.