Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71382
Title: Một số vấn đề về chế độ dân chủ - xã hội của Bắc Âu
Authors: Phạm Ngọc Tân
Keywords: Chế độ dân chủ -xã hội
Bắc Âu
Abstract: Bài viết trình bày một số vấn đề về chế độ dân chủ - xã hội của Bắc Âu
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 05 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 05 năm 2010
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.