Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71383
Title: Một số vấn đề về sự phát triển nông nghiệp sinh thái ở Pháp và ý nghĩa thực tiễn đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn Văn Ngừng
Keywords: Nông nghiệp sinh thái
Pháp
Nông nghiệp
Abstract: Bài viết đề cập về nông nghiệp sinh thái ở Pháp sớm được hiện đại hóa, nhiều thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến được áp dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 4 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 05 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 05 năm 2010
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.