Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71385
Title: Điểm mới về thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động trong Bộ luật Lao động 2019
Authors: Nguyễn Phan Nam
Keywords: Thẩm quyền
Tranh chấp
Lao động
Bộ luật Lao động
Abstract: Bài viết phân tích khái niệm tranh chấp lao động, thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động trong Bộ luật Lao động. Từ đó, kiến nghị những giải pháp trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-05-05
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.