Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71390
Title: Bộ máy hành chính của thực dân Pháp ở Việt Nam giai đoạn I858-I945
Authors: Nguyễn Thị Thu Hòa, Trần Ngọc Quyên
Keywords: Bộ máy hành chính
Thực dân Pháp
Việt Nam
Abstract: Bài viết đề cập đến một số nội dung như: Hệ thống tổ chức bộ máy hành chính của thực dân Pháp trước khi thành lập Liên bang Đông Dương (1858-1887); sau khi thành lập Liên bang Đông Dương (1887-1945)
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 6 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 06 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 06 năm 2010
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.