Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71391
Title: Gia nhập, thực thi các điều ước quốc tế về phòng chống tội phạm trên biển
Authors: Nguyễn Thị Xuân
Keywords: Điều ước quốc tế
Tội phạm
Tội phạm trên biển
Công ước
Abstract: Bài viết phân tích quy định về gia nhập, thực thi Công ước và xây dựng pháp luật về biển. Từ đó, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh chống tội phạm trên biển.
Issue Date: 2019-03-25
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.