Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71417
Title: Khiếu kiện đòi lại quyền sử dụng đất của công dân, thực tiễn và kiến nghị
Authors: Đoàn Thị Ngọc Hải
Keywords: Khiếu kiện
Quyền sử dụng đất
Công dân
Abstract: Bài viết phân tích thực tiễn khiếu kiện đòi lại quyền sử dụng đất của công dân. Từ đó, phân tích một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị.
Issue Date: 2019-08-17
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.