Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71426
Title: Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển Châu Âu hiện nay
Authors: Nguyễn Thị Quế
Keywords: Phong trào đấu tranh
Giai cấp công nhân
Tư bản
Châu Âu
Abstract: Bài viết trình bày về nội dung, hình thức đấu tranh của giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển và những cuộc đấu tranh tiêu biểu.
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 06 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 06 năm 2010
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.