Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71431
Title: Đảng xã hội dân chủ Đức – Lược trình 135 năm từ truyền thống đến hiện đại (1875-2010)
Authors: Nguyễn Hoàng Giáp, Nguyễn Thị Quế
Keywords: Đảng xã hội
Dân chủ Đức
Abstract: Bài viết đề cập Đảng xã hội dân chủ Đức trở thành chính Đảng độc lập đầu tiên của giai cấp công nhân và lao động trên thế giới
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 07 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 07 năm 2010
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.