Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71449
Title: Bàn về đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp (1789-1794) sau 220 năm nhìn lại
Authors: Trần Thị Tâm
Keywords: Đỉnh cao
Cách mạng tư sản Pháp
Abstract: Bài viết đề cập đến những thành quả của nền chuyên chính dân chủ cách mạng của Phái Jacobin thực sự là đỉnh cao của cách mạng Pháp, đỉnh cao của các cuộc cách mạng tư sản thời cận Đại
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 09 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 09 năm 2010
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.