Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71462
Title: Luật An ninh mạng: Khoảng trống về điện toán đám mây
Authors: Lê Trung Nghĩa
Keywords: An ninh mạng
Điện toán đám mây
Luật An ninh mạng
Abstract: Bài viết phân tích kiến trúc của điện toán đám mây, các việc cộng tác xuyên biên giới qua mạng trong tương quan so sánh với các quy định pháp luật về an ninh mạng.
Issue Date: 2018-09-10
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.