Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/71497
Title: Kỷ yếu Hội nghị công tác Văn phòng phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Kỷ yếu Hội nghị
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Chính trị
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội
Công tác Văn phòng
328.597 K600y
Abstract: Cuốn sách gồm các bài báo cáo về tình hình thực hiện công tác văn phòng phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội trong các năm 2002, 2003; Tình hình quản lý sử dụng kinh phí của Đoàn đại biểu Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay và dự toán kinh phí năm 2004; Vụ, đơn vị chuyên môn của Văn phòng Quốc hội báo cáo về các lĩnh vực công tác.
Issue Date: 2004
Type: Kỷ yếu Hội nghị
Extent: 258 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.