Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71513
Title: Hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong lĩnh vực di dân lao động (Phần II: Lao động từ Nga vào Việt Nam)
Authors: Nguyễn Cảnh Toàn
Keywords: Hợp tác Nga-Việt
Lao động
Di dân
Nga
Abstract: Bài viết đề cập tới một số nội dung như: Lao động di cư từ Nga đến Việt Nam; Hợp tác giữa Nga-Việt trong sự điều chỉnh di dân lao động
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 11 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 11 năm 2010
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.