Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71539
Title: Quyền tài phán của quốc gia ven biển trên cơ sở quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam
Authors: Đoàn Thị Ngọc Hải
Keywords: Quyền tài phán
Quốc gia ven biển
Quốc tế
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích về quyền tài phán của quốc gia ven biển trên cơ sở quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam.
Issue Date: 2019-12-11
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.