Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71631
Title: Bảo vệ người tiêu dùng tài chính: kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam
Authors: Phạm Minh Tú
Keywords: Người tiêu dùng tài chính
Bảo vệ người tiêu dùng tài chính
Việt Nam
Abstract: Bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển lành mạnh, minh bạch của khu vực tài chính, thúc đẩy tài chính toàn diện và tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia. Một khung khổ bảo vệ người tiêu dùng tài chính hiệu quả là điếu kiện cẩn thiết để mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính, mang lại lợi ích thiết thực, tạo điểu kiện cho người tiêu dùng có đẩy đủ thông tin để đưa ra quyết định sử dụng các dịch vụ tài chính một cách tốt nhất. Nhiều quốc gia trên thế giới rất quan tâm đến lĩnh vực này thông qua việc ban hành đạo luật riêng về bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính, ở Việt Nam, vấn đề bảo vệ người tiêu dùng tài chính cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm trong những năm gần đâỵ. Bài viết tập trung phân tích các thông lệ tốt và thực tiễn bảo vệ người tiêu dùng tài chính trên thế giới; từ đó, rút ra các học kinh nghiệm và đề xuất một số khuyến nghị để thúc đẩy hơn nữa vấn đề bảo vệ người tiêu dùng tài chính tại Việt Nam.
Issue Date: 2022-11
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế số 1(128) tháng 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NH.11.22.Bve nguoi tieu dung tai chinh_KN Qte_KNghi_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.