Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71741
Title: Tín dụng tiêu dùng: Cần hành lang pháp lý để tránh rơi vào bẫy vay nóng
Authors: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Keywords: Tín dụng
Tiêu dùng
Vay nóng
Thị trường
Tín dụng tiêu dùng
Abstract: Bài viết phân tích những nguy cơ nảy sinh từ sự cạnh tranh trong thị trường tín dụng tiêu dùng.
Issue Date: 2012-08-06
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.