Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71831
Title: Các quy định về lao động trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu (EU): Góc nhìn Trò chơi hai cấp độ
Other Titles: Labour Provisions in the US and EU FTAs: A Two-Level Games Perspective
Authors: Phạm Trọng Nghĩa
Keywords: Hiệp định thương mại tự do
Liên minh châu Âu
Hoa Kỳ
Lao động
Abstract: Bài báo này xem xét vấn đề bảo hộ lao động trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu (EU). Nó cho thấy Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) có những cách tiếp cận khác nhau đối với vấn đề lao động trong các FTA, có thể đo lường ở 3 khía cạnh chính: (i) Phạm vi cam kết về lao động; (ii) Sắp xếp thể chế để thực hiện và (iii) Cơ chế thực thi. Mặc dù lợi ích của các chủ thể nhà nước là khác nhau, các đối tác xã hội có cùng ưu tiên đối với bảo hộ lao động thông qua thương mại ở Mỹ và EU. Tuy nhiên, nghiên cứu này phát hiện ra rằng các tổ chức công đoàn ở Mỹ có ảnh hưởng nhiều hơn so với các tổ chức ở EU. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy mối liên kết, tương tác và ảnh hưởng khác nhau của các đối tác xã hội đối với các chủ thể nhà nước khi xây dựng các điều khoản lao động trong các FTA của Hoa Kỳ và EU.
Issue Date: 2017-8
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 42 trang, pdf
Method: Phạm Trọng Nghĩa
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Phạm Trọng Nghĩa
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Labour provision in the US and EU FTAs - Nghia Trong Pham.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.