Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71918
Title: Vướng mắc, bất cập và kiến nghị sửa đổi về tiền lương đối với chức danh tư pháp
Authors: Nguyễn Việt Hùng
Keywords: Tiền lương
Tư pháp
Chế độ tiền lương
Chính sách đãi ngộ
Abstract: Bài viết phân tích chế độ tiền lương. Từ đó, đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện chế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ đối với các chức danh tư pháp.
Issue Date: 2018-04-10
Type: Bài trích
Method: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.