Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71932
Title: Kết quả kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định ở Việt Nam giai đoạn 2017-2022
Authors: Nguyễn Anh Thư
Keywords: Kiểm soát
Khai thác thủy sản bất hợp pháp
Khai thác thủy sản
Abstract: Bài viết trình bày về quy định quốc tế và pháp luật Việt Nam; Kết quả công tác quản lý khai thác thủy sản; Chuyển đổi sinh kế cho ngư dân khi thực hiện và giải pháp khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định ở Việt Nam giai đoạn 2017-2022.
Issue Date: 2022-11-08
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 15 tr, pdf
Method: Phục vụ giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.