Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71934
Title: Tăng trưởng bền vững của nuôi trồng thủy sản không cho ăn có thể tạo ra các lợi ích hệ sinh thái có giá trị
Authors: Nguyễn Anh Thư
Keywords: Tăng trưởng bền vững
Nuôi trồng thủy sản
Hệ sinh thái
Abstract: Bài viết trình bày về phân tích cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái (ES); Tương tác nuôi trồng thủy sản - môi trường và cung cấp dịch vụ hệ sinh thái; phương pháp, kết quả, đánh giá phương pháp nuôi trồng thủy sản.
Issue Date: 2022-11-08
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 31 tr, pdf
Method: Phục vụ giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.