Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71935
Title: Đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ cá tra năm 2021 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp năm 2022
Authors: Nguyễn Anh Thư
Keywords: Cá tra
Tiêu thụ cá tra
Abstract: Bài viết trình bày kết quả sản xuất tiêu thị cá tra năm 2021; Mục tiêu kế hoạch năm 2022 của ngành cá tra; dự kiến kế hoạch sản xuất và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022.
Issue Date: 2022-11-08
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 13 tr, pdf
Method: Phục vụ giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.