Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71936
Title: Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý môi trường nuôi, chế biến thủy sản Việt Nam
Authors: Nguyễn Anh Thư
Keywords: Thủy sản
Chính sách pháp luật
Quản lý môi trường
Nuôi, chế biến thủy sản
Abstract: Bài viết trình bày tổng quan ngành thủy sản; Hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý môi trường nuôi, chế biến thủy sản; Tình hình đầu tư cho phát triển thủy sản; Việc thực hiện chính sách pháp luật và giải pháp thực hiện nuôi trồng chế biến thủy sản.
Issue Date: 2022-11-08
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 24 tr, pdf
Method: Phục vụ giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.