Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71943
Title: Đánh giá thị hiếu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm nuôi trồng thủy sản được dán nhãn sinh thái ở Việt Nam
Authors: Đỗ Huy Long
Keywords: Đánh giá thị hiếu
Người tiêu dùng
Nuôi trồng thủy sản
Dán nhãn sinh thái
Abstract: Bài viết trình bày sự khác biệt được cho là trong WTPs, xác suất lựa chọn và độ co giãn của các loại tôm khác nhau đối với sự tự nhận thức của người tiêu dùng ở Việt Nam, và do đó lấp đầy khoảng trống của tài liệu về thái độ - hành vi liên quan đến “sự tiêu thụ xanh".
Issue Date: 2022-11-08
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 17 tr, pdf
Method: Phục vụ giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.