Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71945
Title: Tác động của nuôi trồng thủy sản đối với cộng đồng trong hệ thống rừng ngập mặn miền Bắc Việt Nam
Authors: Đỗ Huy Long
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Hệ thống rừng ngập mặn
Miền Bắc
Thủy sản
Abstract: Bài viết phân tích định lượng cung cấp những hiểu biết sâu sắc về ảnh hưởng của nuôi trồng thủy sản và kết quả là thay đổi sinh kế trên mạng xã hội giữa và trong cộng đồng.
Issue Date: 2022-11-08
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 19 tr, pdf
Method: Phục vụ giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.