Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71946
Title: Đánh giá nhu cầu bảo hiểm và quản lý rủi ro của người nuôi tôm
Authors: Đỗ Huy Long
Keywords: Nhu cầu bảo hiểm
Quản lý rủi ro
Người nuôi tôm
Nuôi tôm
Abstract: Bài viết xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm của nông dân như một chiến lược chống lại thiệt hại do dịch bệnh và các ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu đến kết quả của người nuôi tôm.
Issue Date: 2022-11-08
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 17 tr, pdf
Method: Phục vụ giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.