Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72143
Title: Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa trong các thế kỷ XVII, XVIII, XIX: Tư liệu và sự thật lịch sử
Authors: Nguyễn Quang Ngọc
Keywords: Trung Quốc
Chủ quyền
Việt Nam
Hoàng Sa
Trường Sa
Abstract: Bài viết cung cấp những dự liệu quý giá về việc xác lập và thực thi chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa. Từ đó, rút ra kết luận và cách ứng phó trong tình hình căng thẳng về chủ quyền biển đảo hiện nay.
Issue Date: 2011
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 6(118) – 2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.