Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/72172
Title: Góp ý kiến về Dự thảo Luật Di sản văn hóa (của TSKH. Phan Hồng Giang)
Authors: Phan Hồng Giang
Keywords: Văn hóa
Di sản văn hóa
Giá trị di sản văn hóa
Luật Di sản văn hóa
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
344.094 H452t
Abstract: Tài liệu bao gồm các ý kiến góp ý của tiến sĩ Phan Hồng Giang. Thứ nhất: Về các lĩnh vực cụ thể của văn hoá phi vật thể. Thứ hai: Nên có thêm một điều nêu rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc xây dựng Ngân hàng dữ liệu....
Publisher: Công ty in Thống Nhất, Hà Nội
Issue Date: 2001-02-27
Type: Tham luận
Extent: Tr. 119-122; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.