Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/72223
Title: Ý kiến của Ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí - Bộ Văn hoá -Thông tin
Authors: Hoàng Hữu Lượng
Keywords: Truyền thông, báo chí, xuất bản
Quốc hội
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
300 K600y
Abstract: Gồm 2 nội dung: Đề nghị các đại biểu hay các cơ quan Chính phủ nếu phóng viên đặt vấn đề liên quan đến mình thì phải có trách nhiệm trả lời, không thể lẩn tránh trả lời hoặc không chịu trả lời.
Publisher: Nhà xuất bản Tư pháp
Issue Date: 2006
Type: Tham luận
Extent: 127-129 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học; Văn phòng Quốc hội.
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.