Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72238
Title: Hải quân Trung Quốc: Dưới góc nhìn của giới nghiên cứu phương Tây
Authors: Nguyễn Nhâm
Keywords: Trung Quốc
Hải quân
Chiến lược
Cường quốc quân sự
Abstract: Bài viết phân tích tổ chức, biên chế và chiến lược phát triển của Hải Quân Trung Quốc. Từ đó, rút ra kết luận và dự liệu tham vọng trở thành cường quốc quân sự của Trung Quốc.
Issue Date: 2012
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 12(134) – 2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.