Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72272
Title: Kinh nghiệm xử lý tranh chấp lao động tại Trung Quốc
Authors: Vương Vĩnh Hiệp
Keywords: Trung Quốc
Lao động
Tranh chấp lao động
Bảo hiểm xã hội
Hợp đồng
Lương tối thiểu
Quyền đình công
Sa thải
Thị trường lao động
Abstract: Bài viết phân tích những biện pháp Chính phủ Trung Quốc đã áo dụng để phòng ngừa và động viên các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, xử lý tranh chấp lao động. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Issue Date: 2012
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 12(134) – 2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.