Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72430
Title: Một số vấn đề về thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)
Authors: Phạm Thị Tình
Keywords: Thanh tra hành chính
Thanh tra chuyên ngành
Dự án Luật Thanh tra
Thanh tra
Abstract: Bài viết trình bày về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan thanh tra chuyên ngành tại Tổng cục, Cục; và về hoạt động thanh tra chuyên ngành
Issue Date: 2022-03-28
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 10 tr, pdf
Method: BVCG_Xin ý kiến chuyên gia
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.