Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72454
Title: Một số ý kiến nghiên cứu, góp ý xây dựng dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)
Authors: Trần Thúy Mai
Keywords: Thanh tra
Dự án Luật Thanh tra
Abstract: Bài viết trình bày một số nội dung nghiên cứu sửa đổi của Luật Thanh tra: thể chế hóa chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính; cơ quan thanh tra theo ngành; trách nhiệm quản lý nhà nước và trách nhiệm, thẩm quyền về thanh tra, kiểm tra của bộ trưởng, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh; hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm toán và một số đề xuất, kiến nghị.
Issue Date: 2022-09-12
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 11 tr, pdf
Method: BVCG_Xin ý kiến chuyên gia về dự án Luật Thanh tra
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • BVCG_ Tran Thi Thuy Mai_ Gop y Luat Thanh tra _ 2022_ Vu TP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 424,48 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.