Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72618
Title: Gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức để tạo nên sự thông nhất cao về tư tưởng và hành động nhằm tăng mức đầu tư và khơi thông mọi nguồn lực cho chấn hưng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ mới
Authors: Đào Duy Quát
Keywords: Tư tưởng
Văn hóa
Con người
Việt Nam
Abstract: Bài viết chỉ ra những hạn chế yếu kém, bất cập trên lĩnh vực văn hóa, tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Ban Chỉ đạo Trung ương vừa chỉ đạo thực hiện toàn diện chương trình quốc gia về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, nhưng cần xác định cho đúng để tập trung chỉ đạo một số khâu đột phá tạo động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp chấn hưng nền văn hóa Việt Nam
Issue Date: 2022-10-05
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 10 tr, pdf
Method: BVCG_Chuyên gia nghiên cứu chuyên đề về nguồn lực cho phát triển văn hóa
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Văn hóa Giáo dục, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.