Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72623
Title: Bàn về chính sách đầu tư cho hoạt động bảo tồn di sản văn hóa
Authors: Đặng Văn Bài
Keywords: Đầu tư
Di sản văn hóa
Bảo tồn
Văn hóa
Abstract: Bài viết tập trung bàn về nhu cầu hoàn thiện thể chế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mà quan trọng nhất là Luật Di sản văn hoá nhằm cụ thể hoá và pháp điển hoá chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước tạo hành lang pháp lý rộng mở cho các hoạt động bảo tồn di sản văn hóa.
Issue Date: 2022-10-14
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 7 tr, pdf
Method: BVCG_Nghiên cứu chuyên đề bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Việt Nam
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Văn hóa Giáo dục, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 25.BVCG_DANG VAN BAI_DAU TU CHO HOAT DONG BAO TON_2022_VuVHGD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 598,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.