Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72626
Title: Các yếu tố tác động và vai trò của công tác phát triển nguồn nhân lực lãnh đao, quản lý cấp sở ở Việt Nam
Authors: Trương Thị Quỳnh Hoa
Keywords: Nguồn nhân lực lãnh đạo
Quản lý cấp cơ sở
Việt Nam
Abstract: Thực hiện tốt công tác phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý cấp sở sẽ góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bài viết phân tích các yếu tố tác động và vai trò của công tác phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý cấp sở ở Việt Nam, qua đó gợi mở một số giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý cấp sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay và trong thời gian tới.
Issue Date: 2022-07
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 7 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.