Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72627
Title: Vai trò và ý nghĩa của sự liên thông trong hoạt động công vụ ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Hữu Khiển
Keywords: Công vụ
Hoạt động công vụ
Việt Nam
Abstract: Bài viết khẳng định liên thông trong hoạt động công vụ là sự liên hệ và tác động qua lại của các yếu tố tạo nên mối liên hệ trong hoạt động công vụ; là các quyết định hành chính diễn ra một cách thông suốt trong quản lý nhà nước nhằm phục vụ và đáp ứng đòi hỏi chính đáng của Nhân dân, của tổ chức. Chính vì vậy, đảm bảo tính liên thông trong hoạt động công vụ hiện nay luôn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc lãnh đạo, điều hành phát triển đất nước.
Issue Date: 2022-07
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 7 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN7.22.Lien thong_hoat dong cong vu_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.