Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72630
Title: Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam
Authors: Cao Thị Hà
Keywords: Kiểm soát quyền lực
Nhà nước
Phòng, chống tham nhũng
Việt Nam
Tham nhũng
Abstract: Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước có vai trò rất quan trọng trong việc góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Bài viết đưa ra một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân trong thời gian tới.
Issue Date: 2022-07
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 7 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN7.22.Hoan thien co che_kiem soat quyen luc_tham nhung_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.