Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72631
Title: Chuyển đổi chính phủ số trong đại dịch Covid-19 và khuyến nghị chính sách ứng phó tình huống bất thường đáp ứng yêu cầu quản trị nhà nước
Authors: Nguyễn Thị Thu Vân
Keywords: Chính phủ số
Đại dịch Coid-19
Quản trị nhà nước
Abstract: Dựa trên phân tích dữ liệu tình huống ở Việt Nam và các quốc gia về chuyển đổi Chính phủ số trong đại dịch Covid-19, bài viết đưa ra những khuyến nghị ở cấp quốc gia và khu vực về chuyển đổi Chính phủ số đáp ứng yêu cầu của quản trị nhà nước trong phòng, chống đại dịch Covid-19 và những tình huống bất thường tương tự có thể xảy ra.
Issue Date: 2022-07
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 7 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.