Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72702
Title: Quá trình phát triển sản nghiệp hóa nông nghiệp ở Trung Quốc
Authors: Nguyễn Xuân Cường
Keywords: Trung Quốc
Nông nghiệp
Sản nghiệp hóa
Sản nghiệp
Abstract: Bài viết khái quát quá trình hình thành và phát triển sản nghiệp hóa nông nghiệp ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.
Issue Date: 2005
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 6(65) – 2005
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.