Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72731
Title: Một số vấn đề về hợp tác trong phát triển công nghiệp văn hóa
Authors: Lê Quốc Vinh
Keywords: Hợp tác công tư
Công nghiệp văn hóa
Hà Nội
Văn hóa
Abstract: Bài viết trình bày về vai trò của đầu tư công trong phát triển văn hóa, của đầu tư tư nhân; việc tìm kiếm phương thức đầu tư cho văn hóa; Hợp tác đối tác công tư và một số suy nghĩ cụ thể cho Hà Nội.
Issue Date: 2022-10-25
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 10 tr, pdf
Method: BVCG_Chuyên gia nghiên cứu chuyên đề về công nghiệp văn hóa
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Văn hóa Giáo dục, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.