Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72741
Title: Quốc tế công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam từ lâu
Authors: Nguyễn Thanh Minh
Keywords: Trung Quốc
Việt Nam
Hoàng Sa
Trường Sa
Xác lập chủ quyền
Khẳng định chủ quyền
Abstract: Bài viết nhận định Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực Biển Đông đáp ứng đầy đủ tính chất về xác lập chủ quyền và khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa về mặt nhà nước dưới góc độ pháp luật quốc tế.
Issue Date: 2012
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 4(128) – 2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.