Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72742
Title: Quy chế pháp lý quốc tế đối với các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia ven biển từ lý luận đến thực tiễn
Authors: Nguyễn Thanh Minh
Keywords: Quy chế pháp lý
Vùng biển
Chủ quyền
Quyền chủ quyền
Quyền tài phán
Quốc gia ven biển
Abstract: Bài viết phân tích những quy định pháp lý quốc tế đối với các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia ven biển từ lý luận đến thực tiễn và gợi mở một số vấn đề liên quan tới Biển Đông.
Issue Date: 2011
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 10(122) – 2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.